Je libo bydlet v nebytovém prostoru? I to jde!

 Tipy a inspirace 
20. října 2015 08:37 / Marie Popelková
  0
📷
1 fotografie v galerii
Bydlení s nádechem továrního prostředí má své kouzlo.  Internet
Především v centrech větších měst v poslední době přibývá snahy o přeměnu nebytových prostor na bytové. Mohou jimi být například půdní prostory, prostory původních kočárkáren, sušáren a jiné, které byly v minulosti využívány jako prostory společné. Dalšími příklady mohou být prostory využívané ke komerčním účelům, jakými jsou například kanceláře. Jak udělat z nebytových prostor byty?

Změnu užívání spravuje zákon č. 183/2006 Sb. V zákoně je uvedeno, že změna způsobu užívání je možná jen na základě písemného souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

To, k jakému účelu bude konkrétní budova sloužit, určuje kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby. Jestliže u budovy není kolaudace vyžadována, je možné ji využívat k účelu, který je uveden ve stavebním povolení.

Co dělat, pokud už je budova zkolaudovaná?


Máte k dispozici nebytový prostor a rádi byste ho přestavěli nebo upravili? Pak si budete muset opatřit stavební povolení nebo stavební ohlášení (záleží vždy na charakteru stavby). Tento dokument by měl obsahovat účel, k jakému bude budova nebo konkrétní prostor využíván. O schválení či neschválení návrhu rozhoduje stavební úřad.

Pokud budete jako bytové využívat prostory, které nevyžadují žádné konstrukční změny, bude vám stačit pouze oznámení o změně užívání, které podáte na stavebním úřadě. Podat ho musí vlastník budovy či bytu nebo obecně prostoru, popřípadě člověk, který má prokazatelné právo ke změně užívání.

Toto oznámení obsahuje:


popis zamýšlené změny

rozsah zamýšlené změny

důsledky zamýšlené změny

dokumentaci s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna užívání stavby vyžaduje

závazná stanoviska, případně rozhodnutí dotčených orgánů, pokud to vyžadují zvláštní předpisy

Pokud toto oznámení splňuje veškeré potřebné náležitosti a změna účelu užívání splňuje všechny podmínky, vydá stavební úřad souhlas se změnou užívání stavby do třiceti dnů ode dne podání oznámení.

Jak na to v případě, že stavba ještě nebyla zkolaudována?


V případě, že by mělo dojít ke změně užívání stavby - či části stavby, která ještě nebyla zkolaudována, je třeba, aby byla v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu a v souladu s veřejnými zájmy. O změně účelu k jakému bude prostor sloužit, by mělo být rozhodnuto na základě stavebního povolení či ohlášení, které vydává stavební úřad.

Tedy pokud již nějaké stavební povolení, či stavební ohlášení máte, je třeba, abyste upravený návrh řešení předložili stavebnímu úřadu, který posoudí, zda je toto řešení možné.

Pokud stavební úřad vydá nové stavební povolení s touto změnou, prostor bude při kolaudaci posuzován jako bytový.

Je zapotřebí souhlas sousedů?


To záleží vždy na konkrétním případě. Během zmíněné třicetidenní lhůty má stavební úřad možnost informovat všechny dotčené subjekty, tedy i sousedy. Ti mají během této lhůty také možnost vznést námitku a s navrženým řešením nesouhlasit. To, zda bude námitka přijata nebo zamítnuta, rozhoduje stavební úřad. Pokud máte se sousedem spory a ten se vám rozhodne celou věc znepříjemnit, určitě k tomu má možnost. I v případě, že stavební úřad jeho námitku zamítne, celý proces schvalování se tím o něco prodlouží.

Pokud chcete nebytový prostor přeměnit na bytový, pak se jakákoli opodstatněná sousedova námitka najde asi jen stěží. Pokud budou s touto změnou souviset další stavební úpravy, situace už může být složitější. Zákon říká, že není možné bydlet v prostoru, který není v kolaudačním rozhodnutí označen jako bytový. Takový prostor tedy nemůže být ani k bydlení pronajímán.

Nejčastějšími komplikacemi mohou být:


nedostatek přístupu denního světla - tedy okna jsou například příliš malá

nevyhovující umělé osvětlení v místnostech bez přístupu denního světla

nevyhovující větrání. Tedy není možné zajistit dostatečný přístup vzduchu zvenčí

nadměrný hluk a vibrace z okolí

bezpečnost a užívání prostor souvisejících - tedy například, že chodba, která vede k bytu, je dostatečně široká a bezpečná

Všechny tyto parametry jsou dány přesně stanovenými normami.
Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Radim Fiala se svou seriálovou manželkou zabloudil, zachránila ho až rosnička z Novy

Styl

Oáza pohody: Jak zahradní lavičky a domky promění vaši zahrádku

Tech

Do Prahy přijede šokující koncept Inception, ukáže se v listopadu na e-Salonu v Letňanech